Polityka prywatności

 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Ekoos Stanisław Połuch  z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8521131542, REGON: 810526301. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
2. Jesteśmy także administratorem osób zapisanych na newsletter.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@ekos.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryny www.ekos.pl; www.centrumnawadniania.com; www.nawadnianieszczecin.pl; www.swiatgrilla.com; www.robotykoszace.com; używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację a także monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ekoos w celu optymalizacji działań.
4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Prawa Użytkownika

1. Prawo do wycofania zgody
Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na marketing bezpośredni naszych produktów ubezpieczeniowych. Cofnięcie zgody wywołuje skutki na przyszłość, począwszy od chwili wycofania zgody. Nie wpływa natomiast na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie zgody do chwili jej wycofania. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Na podstawie art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli wykorzystujemy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, tj. w związku z zamówieniem kontaktu, w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej.
W związku z wniesieniem sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych w tym celu oraz, nie mając innej podstawy prawnej, usuniemy te dane. Jednakże w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych w związku z administrowaniem Stroną Internetową i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej zastrzegamy sobie prawo do zbadania zasadności wniesionego sprzeciwu.
3. Prawo dostępu do danych.
Na podstawie art. 15 RODO masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach wykorzystywania, kategoriach wykorzystywanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
4. Prawo do sprostowania danych.
Na podstawie art. 16 RODO masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")
Na podstawie art. 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli podstawa prawna ich zebrania oraz dalszego wykorzystania przestała istnieć albo nie istniała od samego początku. Dotyczy to przypadku, gdy:
a. uważasz, że Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy;
b. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu marketingu naszych produktów i usług;
c. wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej;
d. przepisy prawa nakazują nam usunięcie Twoich danych;
e. uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo do ograniczenia wykorzystania danych
Na podstawie art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:
a. żądasz sprostowania Twoich danych osobowych lub zgłaszasz sprzeciw wobec ich wykorzystania w celu administrowania Stroną Internetową i prowadzenia statystyki korzystania ze Strony Internetowej;
przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych;
b. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
7. Prawo do skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5. Zmiany w Polityce Prywatności 

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.

 
 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie